Prawo podatkowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach podatkowych dotyczących osób fizycznych i osób prawnych.

Do zakresu działania adwokata Marka Dulniaka należy reprezentowanie klientów w charakterze pełnomocnika w postępowaniach toczących się przed organami podatkowymi, w szczególności, przed naczelnikami urzędów skarbowych oraz dyrektorami izb skarbowych. Reprezentacja procesowa możliwa jest także w sprawach celnych oraz w toku kontroli podatkowej i kontroli skarbowej. Ustanowienie się adwokata w charakterze pełnomocnika może nastąpić na każdym etapie postępowania, zarówno w postępowaniu przed organem I instancji, jak i w postępowaniu odwoławczym oraz egzekucyjnym.

Niezależnie od reprezentowania klientów w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych, udzielamy konsultacji i porad prawnych w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych np. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, podatku dochodowego i VAT, przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Przygotowujemy odwołania od decyzji organów podatkowych ustalających zobowiązania podatkowe (np. w podatku od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych), jak również, od decyzji określających wysokość zobowiązań podatkowych (np. w sytuacji kwestionowania przez organ podatkowy prawidłowości obliczeń dokonanych przez podatnika w podatku dochodowym lub VAT), oraz od decyzji określających wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego.

Oferujemy również pomoc prawną na etapie postępowania sądowoadministracyjnego. W zakres pomocy wchodzi przygotowanie skargi od decyzji organu podatkowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a nadto, reprezentowanie klientów w tych postępowaniach w charakterze pełnomocnika.

Należy mieć na uwadze, że konsekwencją prowadzenia postępowania podatkowego może być wszczęcie przeciwko podatnikowi postępowania karnego o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Wszczęcie takiego postępowania niejednokrotnie następuje już w trakcie toczącego się postępowania podatkowego lub bezpośrednio po jego zakończeniu. Zdarzają się również sytuacje, gdzie to postępowanie podatkowe wszczynane jest dopiero na żądanie organu postępowania przygotowawczego lub sądu orzekającego w sprawie karnej skarbowej, na przykład, w celu ustalenia wartości podatku narażonego na uszczuplenie. Adwokat Marek Dulniak łączy swoją praktykę w sprawach podatkowych z wieloletnim doświadczeniem obrońcy w postępowaniach karnych skarbowych.

Zobacz również: