Podrobienie, przerobienie znaków akcyzy – art. 67 k.k.s. i art. 67a k.k.s.

Art. 67 i art. 67a Kodeksu karnego skarbowego – Przestępstwa dotyczące znaków akcyzy i upoważnień do odbioru banderol – pomoc prawna i obrona. 

Kancelaria Adwokacka adwokata Marka Dulniaka zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej osobom podejrzanym lub oskarżonym o popełnienie przestępstw skarbowych. Pomoc prawna w tym zakresie polega na obronie klienta w toku śledztwa, dochodzenia oraz przed sądem. Możliwe jest także udzielenie jednorazowej porady prawnej. (Zob. poniżej: Korzystanie z pomocy prawnej obrońcy). 

Art. 67. § 1. Kto podrabia albo przerabia znak akcyzy albo upoważnienie do odbioru banderol, 
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Kto w celu popełnienia przestępstwa skarbowego określonego w § 1 uzyskuje lub przysposabia środki,
podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. 

§ 3. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe określone w § 2 sprawca, który odstąpił od jego dokonania, w szczególności zniszczył uzyskane lub przysposobione środki lub zapobiegł skorzystaniu z nich w przyszłości.     

§ 4. W przypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2  
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.  

 

Art. 67a. § 1. Kto posiada, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi podrobione lub przerobione znaki akcyzy lub upoważnienie do odbioru banderol, 
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. 

§ 2. W przypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1  
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.  

 

fałszywe oskarżenie - przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

Korzystanie z pomocy prawnej obrońcy

W sprawach karnych skarbowych dotyczących fałszerstwa znaków akcyzowych, tak jak w przypadku spraw dotyczących innych przestępstw lub przestępstw skarbowych, prowadzenie obrony przez adwokata polega na podejmowaniu działań procesowych zmierzających do weryfikacji i prawidłowej oceny twierdzeń stron oraz innych zebranych dowodów, podejmowaniu dodatkowej inicjatywy dowodowej, prezentowaniu przed organami procesowymi stanowiska w zakresie oceny prawnej czynu i ustaleń faktycznych. Postępowania karne w sprawach o przestępstwa skarbowe mają często skomplikowany i wielowątkowy charakter. Obrona w tego rodzaju sprawach wymaga specjalistycznej wiedzy prawniczej. 

Zakres odpowiedzialności oskarżonego uzależniony jest od prawidłowego ustalenia przebiegu zdarzenia, świadomości oraz innych przesłanek warunkujących ostateczne przypisanie sprawstwa i winy. Powyższe okoliczności sprawiają, że skorzystanie z pomocy obrońcy już na etapie zatrzymania lub przedstawienia zarzutów może mieć istotne znaczenie dla prawidłowej realizacji prawa do obrony przez osobę podejrzaną lub oskarżoną o popełnienie przestępstwa.  

 

Dokładna i aktualna treść przywołanych w tekście przepisów, zawarta jest w Kodeksie karnym skarbowym.

 

adwokat Marek Dulniak

Warszawa, 01 czerwca 2023 r. 

 

Zobacz również: