Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.  Przestępstwa komunikacyjne ujęte zostały w rozdziale XXI Kodeksu karnego. Podstawowym dobrem chronionym przez przepisy rozdziału XXI Kodeksu karnego jest bezpieczeństwo w komunikacji (lądowej, wodnej, powietrznej), natomiast, w zależności od poszczególnych przepisów karnych, można wyróżnić dodatkowe dobra pozostające pod ich ochroną, np. zdrowie lub życie człowieka, bezpieczeństwo powszechne, mienie. Do najczęstszych przestępstw komunikacyjnych należą: spowodowanie wypadku, o którym mowa w art. 177 § 1 lub § 2 k.k. oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, opisane w art. 178a k.k. Inne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji to m.in.: sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (art. 173 k.k.), sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (art. 174 k.k.), przygotowanie do popełnienia przestępstwa sprowadzenia katastrofy (art. 175 k.k.), dopuszczenie do ruchu pojazdu zagrażającego bezpieczeństwu (art. 179 k.k.), pełnienie w stanie nietrzeźwości czynności związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa ruchu pojazdów (art. 180 k.k.), prowadzenie pojazdu po decyzji o cofnięciu uprawnień (art. 180a k.k.). Dokładne opisy znamion przywołanych przestępstw oraz zagrożenia karami, znajdują się w wymienionych wyżej przepisach Kodeksu karnego. Przestępstwa komunikacyjne, obok przestępstw przeciwko mieniu i przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, należą do najczęściej rozpoznawanych spraw karnych.

Czytaj więcej:

adwokat Marek Dulniak

Warszawa, 19 maja 2017 r.