Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstw przeciwko rodzinie i opiece. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece ujęte zostały w rozdziale XXVI Kodeksu karnego. Podstawowym dobrem chronionym przez przepisy tego rozdziału są rodzina i opieka oraz prawidłowe funkcjonowanie tych instytucji. W zależności od poszczególnych przepisów karnych, można wyróżnić dodatkowe dobra pozostające pod ochroną, np. małżeństwo, prawo do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych, prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo osób małoletnich, godność, zdrowie, nietykalność cielesna i inne dobra osobiste człowieka. Do najczęstszych przestępstw przeciwko rodzinie i opiece należą: przestępstwo uchylania się od obowiązku alimentacyjnego, czyli przestępstwo tzw. niealimentacji, o którym mowa w art. 209 k.k. oraz przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą, ujęte w art. 207 k.k. Inne przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, to: rozpijanie małoletniego (art. 208 k.k.), porzucenie małoletniego albo osoby nieporadnej (art. 210 k.k.), przestępstwo bigamii (art. 206 k.k.), uprowadzenie małoletniego (art. 211 k.k.), organizowanie nielegalnej adopcji (art. 211a k.k.). Dokładne opisy znamion przywołanych przestępstw oraz zagrożenia karami, znajdują się w wymienionych wyżej przepisach Kodeksu karnego. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, obok przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstw drogowych, należą do najczęściej rozpoznawanych przez sądy spraw karnych.

Czytaj więcej:

adwokat Marek Dulniak

Warszawa, 5 marca 2018 r.