Przestępstwa przeciwko wolności

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstw przeciwko wolności. W zakres działania Kancelarii wchodzi również reprezentowanie przed sądami osób pokrzywdzonych tymi przestępstwami.

Wolność powszechnie utożsamiana jest z prawem do zachowywania się (działania lub zaniechania) zgodnie z własną, nieprzymuszoną wolą. Korzystanie z wolności nie może jednak naruszać wolności i praw innych osób. Ochrona wolności człowieka znajduje prawne umocowanie w Konstytucji, umowach międzynarodowych i aktach prawnych rangi ustawowej dotyczących różnych gałęzi prawa, w tym prawa cywilnego i karnego.

Pod ochroną prawa karnego pozostają wybrane, a zarazem podstawowe i najważniejsze aspekty wolności człowieka.

Przestępstwa przeciwko wolności ujęte są w rozdziale XXIII Kodeksu karnego. Znajdują się wśród nich zarówno występki, jak i zbrodnie, dla których dolna granica kary pozbawienia wolności wynosi 3 lata. Przestępstwa te godzą w istotne dobro prawne każdego człowieka, jakim jest wolność. W ujęciu przepisów tego rozdziału Kodeksu karnego, będzie to przede wszystkim wolność od bezprawnych działań naruszających to dobro. W przypadku przestępstwa bezprawnego pozbawienia wolności (art. 189 k.k.) pod ochroną prawa karnego pozostaje wolność fizyczna człowieka, w której zakres wchodzi swoboda decydowania o przebywaniu w danym miejscu czy swobodnym poruszaniu się i przemieszczaniu. W przypadku przestępstwa gróźb karalnych (art. 190 k.k.) i przestępstwa uporczywego nękania (art. 190a k.k.) chroniona jest wolność od poczucia zagrożenia, od strachu przed przestępstwem, od istotnego naruszania prywatności. Prawo do prywatności chronione jest również w art. 193 k.k. przewidującym odpowiedzialność karną za naruszenie miru domowego. W ujęciu pozytywnym, pod ochroną pozostają więc takie dobra, jak prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa i określone aspekty prawa do prywatności. Przestępstwo zmuszania (art. 191 k.k.) godzi w swobodę decyzyjną człowieka, dotyczącą wyboru sposobu określonego działania, zaniechania lub znoszenia. Karalne są zatem wskazane w tym przepisie zachowania, które dobra te naruszają. Do przestępstw przeciwko wolności zaliczane są również: przestępstwo handlu ludźmi (art. 189a k.k.), przestępstwa utrwalania i rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody (art. art. 191a k.k.) oraz przestępstwo wykonywania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (art. 192 k.k.).

Dokładne i aktualne opisy znamion przywołanych wyżej przestępstw oraz zagrożenia karami, zawarte są w odpowiednich przepisach Kodeksu karnego.

Czytaj więcej:

adwokat Marek Dulniak

Warszawa, 5 lutego 2019 r.