Prawo karne

Prowadzenie spraw z zakresu szeroko pojętego prawa karnego jest główną specjalizacją adwokata Marka Dulniaka. Najważniejsze kierunki działalności Kancelarii to:

Adwokat Marek Dulniak posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw karnych, w których występuje jako obrońca podejrzanych i oskarżonych lub jako pełnomocnik pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych. Praktyka wielu spraw karnych pokazuje, że korzystanie z pomocy adwokata już w początkowej fazie postępowania karnego może mieć kluczowe znaczenie dla końcowego wyniku sprawy. Prowadzone w toku śledztwa lub dochodzenia czynności dowodowe, jak np. przesłuchania podejrzanych, pokrzywdzonych, świadków, konfrontacje czy okazania stanowią dla sądu podstawę wyroku razem z innymi dowodami, które później przeprowadzane są na rozprawie. Dlatego wszelkie zaniedbania i zaniechania w korzystaniu ze swoich praw na wczesnym etapie postępowania karnego mogą nieodwracalnie wpłynąć na treść końcowego rozstrzygnięcia sprawy. Udział adwokata w czynnościach dowodowych prowadzonych zarówno przez organy ścigania, jak i sądy służy zapewnieniu prawidłowej realizacji uprawnień osób będących stronami postępowania karnego. W przypadku podejrzanego i oskarżonego, uprawnienia te składają się na prawo do obrony, natomiast uprawnienia pokrzywdzonego wyrażone są w przepisach umożliwiających realizację interesów procesowych tej osoby.

Adwokat Marek Dulniak posiada duże doświadczenie w prowadzeniu obrony w sprawach dotyczących wielu kategorii przestępstw. Poniżej poszczególne kategorie przestępstw z omówieniami wybranych zagadnień:

Korzystanie z pomocy prawnej adwokata występującego w roli obrońcy nabiera dodatkowego znaczenia w sprawach, w których stosowane jest tymczasowe aresztowanie.