Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Katalog przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu zawiera zarówno najcięższe typy przestępstw, do których należy zbrodnia zabójstwa (art. 148 kodeksu karnego) zagrożona maksymalną karą dożywotniego pozbawienia wolności, jak i przestępstwa popełnione umyślnie, których górny próg ustawowego zagrożenia nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności, np. nieudzielenie człowiekowi pomocy (art. 162 § 1 k.k.), czy udział w bójce lub pobiciu (typ podstawowy tego przestępstwa opisany w art. 158 § 1 k.k.). Pośród przestępstw przeciwko życiu lub zdrowiu znajdują się również przepisy przewidujące karalność zachowań związanych z przerywaniem ciąży (art. 152 k.k., 153 k.k., 154 k.k.), spowodowania uszkodzenia lub rozstroju zdrowia dziecka poczętego (art. 157a k.k.), dzieciobójstwa (art. 149 k.k.) i inne, w których działanie lub zaniechanie sprawcy skierowane jest przeciwko życiu lub zdrowiu człowieka. Większość przestępstw skierowanych przeciwko życiu lub zdrowiu może być popełnionych jedynie umyślnie, tj. w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym, jednak ze względu na szczególną wagę ochrony dóbr prawnych jakimi są życie i zdrowie człowieka, ustawodawca przewidział karalność niektórych nieumyślnych zachowań naruszających te dobra. Karalne jest np. nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka (art. 155 k.k.), nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 § 2 k.k.), nieumyślne narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 § 3 k.k.). Zgodnie z art 9 § 2 k.k., czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał lub mógł przewidzieć.
Do najpowszechniejszych i najczęściej rozpoznawanych przez sądy spraw z kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu należą sprawy z oskarżenia o popełnienie przestępstwa udziału w bójce lub pobiciu (art. 158 k.k.).

Czytaj więcej:

adwokat Marek Dulniak

Warszawa, 12 grudnia 2016 r.