Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. W rozdziale XXXIV Kodeksu karnego umieszczone zostały przepisy przewidujące odpowiedzialność karną za przestępstwa godzące w dobro prawne, jakim jest wiarygodność instytucji prawnej dokumentu. Definicja dokumentu ujęta została w art. 115 § 14 k.k., zgodnie z którym, „dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne”. Przedmiotem ochrony przepisów przewidujących karalność za przestępstwa przeciwko dokumentom, jest publiczne zaufanie zarówno do autentyczności samego dokumentu, jak i zgodności z prawdą zapisanych w nim treści, wywołujących określone skutki prawne.

Do przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów należą: przestępstwa podrobienia lub przerobienia dokumentu (tzw. materialne fałszerstwo dokumentu) opisane w art. 270 k.k., przestępstwo poświadczenia nieprawdy (tzw. intelektualne fałszerstwo dokumentu) opisane w art. 271 k.k., przestępstwo wyłudzenia poświadczenia nieprawdy (art. 272 k.k.), przestępstwo użycia dokumentów poświadczających nieprawdę (art. 273 k.k.), przestępstwo zbywania dokumentu tożsamości (art. 274 k.k.), przestępstwo posługiwania się, kradzieży lub przywłaszczenia dokumentu stwierdzającego tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe (art. 275 k.k.), przestępstwo niszczenia lub ukrywania dokumentu (art. 276 k.k.), przestępstwa dotyczące znaków granicznych, w tym ich niszczenia, usuwania albo ich fałszywego wystawiania (art. 277 k.k.). Dokładne opisy znamion przywołanych przestępstw oraz zagrożenia karami, znajdują się w wymienionych wyżej przepisach Kodeksu karnego. Przepisy dotyczące przestępstw przeciwko dokumentom mogą pozostawać w zbiegu z przepisami dotyczącymi innych przestępstw, np. oszustwa (art. 286 § 1 k.k.), czy oszustwa kredytowego (art. 297 § 1 k.k.). W takich sytuacjach, przestępstwo przeciwko dokumentom będzie z reguły stanowiło metodę popełnienia innego przestępstwa (np. podrobiony dokument o zatrudnieniu, służący wyłudzeniu pożyczki czy podrobione pełnomocnictwo, służące przejęciu przejęciu praw do danego przedmiotu).

adwokat Marek Dulniak
Warszawa, 5 lutego 2017 r.

Czytaj więcej: